Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for organisering af undervisning

Formålet med undervisningens organisering er at skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel. Principperne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og følger retningslinjerne fra Folkeskoleloven.

Elevernes placering i klasser
Skolen følger retningslinjerne i Folkeskoleloven §25 om elevernes placering i klasser.

Holddannelse
Skolen tilstræber at bruge holddannelse i klasserne, på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningens differentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen. Skolen tilstræber også at evaluere holddannelsen løbende og inddrage elevernes synspunkter i processen.

Elevernes undervisningstimetal
Skolen tilstræber at følge UVM's vejledende timetal og undgå væsentlig overskridelse af minimumstimetallet.

Skoledagens længde
Skolen tilrettelægger elevernes skoledage, så undervisningen ligger i tidsrummet 8.00-15.00 og følger retningslinjerne fra Undervisningsministeriet og kommunen.

Skemalægning
Skolen tilstræber at sikre eleverne en sammenhængende og varieret skoledag, der tager hensyn til elevernes behov for pauser og tid til at spise. Skemaet og evt. skemaændringer kommunikeres klart til elever, forældre, medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere. Skolen lægger også skemaet med flest mulige parallellagte lektioner på årgangen, så der bliver mulighed for holddeling.

Vikardækning
Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning og forsøger at lade eleverne blive undervist af personale, som de kender i forvejen. Skolen bestræber sig på at have en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers fravær.

Undervisningsdifferentiering
Skolen tilstræber at differentiere undervisningen og tage hensyn til hver enkel elevs faglige og personlige forudsætninger samt sikre, at undervisningen rummer udfordringer for alle elever.

F-dage og uger
Skolen tilstræber at planlægge og afvikle f-dage og uger på tværs af klasser og årgange samt informere elever og forældre i god tid om formålet, indholdet og organiseringen. Der tages også særligt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur og relationer.

Valgfag i udskolingen
Skolen tilstræber at have et alsidigt udbud af valgfag, der udfordrer eleverne fagligt og kreativt. Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler og øvrige  folkeskoler om udbuddet af valgfag. Skolen tilstræber at tage eleverne med på råd, når skolens udbud af valgfag.

Bevægelse
Skolen tilstræber at inddrage bevægelse i alle fag og understøtte det faglige indhold med bevægelse.

Supplerende undervisning
Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelse af den supplerende undervisning og have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen. Skolen bestræber sig også på at overholde det fastsatte loft for den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning.

Dansk som andetsprog
Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på muligheden for undervisning i dansk som andetsprog (SOM) og organisere undervisningen, så den tager hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet. Skolen inddrager også forældrene i elevernes undervisning og støtter dem til at tage ansvar for deres børns undervisning i skolen.

Fagenes fordeling på klassetrin
Skolen følger retningslinjerne fra ministeriet vedrørende vejledende og minimumstimetal for fagenes fordeling på klassetrin.

Åben skole
Skolen tilstræber at være en åben skole og samarbejde med relevante aktører for at tilbyde eleverne et bredt og varieret undervisningstilbud.

Princippet for organisering af undervisning ligger i forlængelse af skolens værdigrundlag, øvrige principper, kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven og angiver, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Vedhæftet findes skolens officielt godkendte princip.

Dokumenter