Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dannelsesstrategi

Dannelsesstrategi for Provstegårdskolen

Dannelsesstrategien på Provstegårdskolen tager foruden folkeskoleloven udgangspunkt i Odense Kommunes dannelsesstrategi.

Odense Kommunes strategi for dannelse:
Alle børn og unge er i stand til at erobre deres verden med tro på sig selv, mod på fremtiden og lyst og evne til at skabe sammen med andre.
Med dannelsesarbejdet ønsker vi at:

 • Alle børn og unge bliver parate til en fremtid, hvor de faglige, personlige og sociale kompetencer bliver afgørende for at kunne klare sig
 • Alle unge evner at gennemføre en uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet.
 • Alle børn og unge indgår i positive fællesskaber.
 • Mindske betydningen af barnets sociale baggrund.

 

Derfor skal børn og unge i Odense møde voksne, der guider og rådgiver dem, så de bliver i stand til:

 • at kende og udsætte egne behov og blive ved, når tingene bliver svære
 • at forblive nysgerrige og får lyst til at skabe
 • at tro på sig selv og får mod til at forfølge egne drømme
 • at tage ansvar for sig selv, fællesskabet og den verden, de er en del af.

 

Arbejdet med dannelse forventes at bidrage til:
• At flere børn og unge trives
• At børn og unge bliver fagligt dygtigere
• At flere børn er uddannelsesparate i 8. klasse
• At flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse


Hvad betyder det så på Provstegårdskolen:

Medmenneskelighed:
Vi ønsker, at eleverne skal lære at have respekt for alle i vores fællesskab, respekt for hinandens forskelligheder, styrker og svagheder.
Vores hverdag hviler på en fællesskabsfølelse og forståelse af, at vi er afhængige af hinanden og har et fælles ansvar for vores fællesskab.
Det kommer bl.a. til udtryk gennem:

 • Vi skal være gode rollemodeller for hinanden både voksne og børn, samt store og små elever
 • Vi er her for de børn, der er her. Området og mangfoldigheden tiltaler os
 • Vi er rummelige og magter forskelligheden
 • Yderpunkterne er vigtige for at eleverne oplever et bredt normalitetsbegreb
 • Vi anerkender eleverne for at være sociale og hjælpe hinanden
 • Vi prioriterer koloni/lejrskole på udvalgte årgange og har overnatning med hjælp fra forældre

 

Mod:
Vi ønsker at give eleverne troen på, at de er gode nok og at de kan, så de får mod til at afprøve nye ting.
De skal have mod til at stå frem, sige deres mening og kunne argumentere for den.
De skal turde sige fra og til og respektere andres ret til at gøre det samme.
Vi arbejder med flere typer mod: socialt, fagligt, personligt
Det gør vi bl.a. ved:
De voksne sikrer succesoplevelser -> mod til at ytre sig

 • Tryghed giver mod til at ytre sig
 • Klassemøder
 • Elevråd
 • Elevfremlæggelser
 • Fællessamlinger
 • Projektopgaven
 • Vi arbejder ud fra, at det er naturligt at fejle og vi prøver at lære af fejlene
 • Vi lærer eleverne at sige undskyld
 • Vi lærer eleverne at stole på, at de voksne kan/vil hjælpe

 

Nysgerrighed:
Vi arbejder på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne oplever, at der er plads til at være undersøgende, kreative og innovative.
Det gør vi bl.a. ved:

 • Innovation -fremlægge, lytte til alle ideer, det er ok at have mærkelige ideer. Det er en proces at nå frem til en løsning
 • Vi arbejder for, at eleverne skal opleve, at de kommer frem til et mål
 • Vi sørger for, at der også arbejdes med emner, eleverne ikke selv er klar over, at de vil vide
 • Vi giver eleverne lov til at lege
 • Vi samarbejder med lokalsamfundet
 • Vi bruger de tilbud, der er i Odense
 • Vi laver byvandringer
 • Gennem lejrskoler prøver vi at vise eleverne mere af Danmark

 

Vedholdenhed
Vi vil lære eleverne at udsætte egne behov og blive ved, selvom tingene er svære, eller der er noget, de hellere vil. Vi sørger for, at børn og unge møder udfordringer, hvor igennem de lærer deres styrker og svagheder at kende og får erfaring med at kunne overkomme udfordringer.
Det gør vi bl.a. ved:

 • Vi har en bevidsthed om at vælge små områder og muligheden for at fordybe sig
 • Vi giver eleverne små sejre – positive oplevelser
 • Vi sørger for, at der er relevans og tydelighed for eleverne ift. opgaveløsningen
 • Synliggørelse af mål 
 • Vi tilstræber skift i arbejdsform, der kan understøtte vedholdenheden, da man kan arbejde med samme emne
 • Vi planlægger projektorienteret undervisning
 • Vi skal turde lade eleverne være, når de bliver grebet af en opgave

 

Digital dannelse:
Digital dannelsesstrategi
Provstegårdskolen arbejder med IT og digital dannelse på eksperimenterende måder, der opretholder barnets naturlige nysgerrighed.
Vi vil udvikle elevens kritiske tænkning, vedholdenhed, kvalifikationer og kompetencer.
Vi vil bevare og videreudvikle elevens kreative evner, og på den måde give eleven mod og mulighed til at navigere i samt være medskabende i en digital kultur.